h

Trijnie Wanders over de invoering van de Participatiewet (17-11)

9 december 2014

Trijnie Wanders over de invoering van de Participatiewet (17-11)

Afgelopen vergadering, 17 November 2014 stonden de Invoering Participatiewet in Oost-Groningen en diverse verordeningen op de agenda. 

Invoering Participatiewet in Oost-Groningen

Belangrijkste beslispunten in deze nota zijn het opstellen van één economisch programma en de doorontwikkeling van de vijf TrainingsDiagnostische Centra (TDC’s) waarbij Sociale Diensten, Sociale Werkvoorzieningschappen  en Onderwijs nog intensiever gaan samenwerken en nog nadrukkelijker de verbinding zoeken met ondernemers.

In het betoog heeft de SP Stadskanaal aangegeven dat de SP voor vrijwillige re-integratie is, maar tegen gedwongen tewerkstelling. Als iemand werkt, behoort die ook loon daarvoor te krijgen. 

Op dit moment worden mensen, gelijk na aanvraag van de WWB, naar het TDC gestuurd waar men een sollicitatie en portfoliotraining krijgt. Daarna wordt men tewerkgesteld in de sociale werkplaats waar men de banen verdringt van mensen met een beperking. Voor sommige mensen geldt dat ze naar andere afdelingen binnen Wedeka worden gestuurd, voor anderen geldt dat ze naar bedrijven worden gestuurd waar ze reguliere banen innemen. 

Hiermee was de sterfhuisconstructie van Wedeka in gang gezet. De mensen die nu nog een vast contract hebben, mogen blijven. Al die anderen met een tijdelijk contract (3 jaar werken, 3 maand thuis, 3 jaar werken, etc.) komen echter thuis te zitten, tenzij ze in de WWB komen. Dan kunnen ze via het TDC weer aan het werk bij de Wedeka via de gedwongen tewerkstelling.

In de vorige vergadering heeft de SP gesteld dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeeft dat het financieel voordeliger is om de tijdelijke contracten van sociale werkvoorzieningschappen om te zetten in vaste. Tijdens de vorige vergadering was het antwoord van het college, dat ze op dat moment het besluit niet gingen herzien omdat hun berekeningen anders lieten zien.

De SP wilde die berekeningen graag terug zien in een "breed onafhankelijk onderzoek". Daarom heeft de SP, in deze vergadering, de motie "Onderzoek WSW en re-integratiegelden ingediend".  Helaas had deze geen draagvlak onder de andere partijen. 

Toelichting.

In dezelfde vergadering kwamen diverse verordeningen(1) aan de orde. De SP had daarom een aantal amendementen(2) aangeboden:

 
De verordening verrekening bestuurlijke boete bij 
recidive Stadskanaal 2015.
 In deze verordening geeft het college zichzelf het recht om mensen, in een dusdanige positie te brengen dat er niet meer kan worden voorzien in de primaire levensbehoeften. Het doel is om de mensen een schuld te laten terugbetalen en dit kan met inachtneming van de beslagvrijevoet. Daarom had de SP het amendement "in achtneming beslagvrije voet" ingediend.
 
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stadskanaal 2015.
Ook hier wordt er geen rekening gehouden met de consequentie dat een gezin maar zo geen inkomsten meer heeft en dus ook maar zo op straat kan belandden. De SP heeft daarom het amendement "hoogte en duur verlaging" ingediend. Deze had ervoor gezorgd dat, als er een korting van b.v. 40% zou worden gegeven, de getroffene i.p.v. 40% in 1 maand zou worden gekort, er 4 maanden lang 10% zou worden gekort. Dus dan zou ook hier de beslagvrije voet in acht worden genomen. 
 
Na aanleiding van de brief van de FNV, dit i.v.m. de mensen met een beperking die ook onder deze verordening zullen vallen, heeft de SP aanvullend nog twee amendenten ingediend. Dat waren de Amendementen "Verwijtbaarheid redelijkerwijs" en Verwijtbaarheid toelichting".
 
Verordening tegenprestatie Participatiewet Stadskanaa2015.
 Het is logisch dat deze verordening weinig draagvlak heeft onder gemeenten. Het argument "mensen moeten sociaal worden geactiveerd" valt namelijk in het niet omdat er in de re-integratieverordening al een traject "Sociale activering" is opgenomen. Het liefst zou de SP zien dat deze verordening helemaal zou verdwijnen, maar omdat het verplicht is, heeft de SP het amendement "tegenprestatie naar vermogen" ingediend. Het amendement stelde voor om de orginele titel "tegenprestatie naar vermogen" te handhaven en het maximale aantal uren en duur te halveren. 
 
Ook deze amendementen hadden, net als de motie, geen draagvlak onder de andere partijen. 
 
 
(1)Verordening: Een document met gemeentelijke regels voor bepaalde kwesties, zoals voor de bijzondere bijstand. Ook kan in een verordening staan hoe de gemeente een landelijke wet zal uitvoeren.
 
(2)Amendement: Een amendement is een formele wijziging van een officieel document.

 

Trijnie Wanders, raadslid SP Stadskanaal

 

Reactie toevoegen

U bent hier